افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با حضور دکتر سعدون زاده

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین اخبار